Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek – Schooljaar 2014-2015

Op het einde van elk schooljaar laten we onze leerlingen van het derde en het zesde leerjaar, samen met hun ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. De leerlingen en hun ouders mogen de school een rapport bezorgen. Op het einde van juni 2015 kregen ze een vragenlijst en een begeleidende brief mee.

De bedoeling van dit onderzoek is op de eerste plaats een kritisch beeld te krijgen van onze onderwijsinstelling en zo nodig de vastgestelde tekortkomingen in de mate van het mogelijke bij te sturen.

We stellen vast dat de tevredenheidsonderzoeken ook dit keer in een positieve sfeer zijn verlopen.
We willen al onze ouders en leerlingen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

Tevredenheidsonderzoek 3e lj (juni 2015)

95,5% van de ouders nam deel aan het onderzoek. Dat is 30% meer dan vorig schooljaar. We kunnen dit enigszins verklaren doordat het vorige jaar het derde leerjaar enkele hindernissen kende. Maar zoals beloofd hebben we geprobeerd om dit zo concreet mogelijk op te lossen en uit het huidig onderzoek blijkt toch zeker een positieve waardering voor onze aanpak.

Tevredenheid : top 5 :
1. Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.
2. Er is wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen..
3. Voldoende en duidelijke communicatie (Focus, berichtgeving, website, een degelijk en begrijpbaar schoolreglement, goed georganiseerde oudercontacten, …).
4. De school biedt heel wat culturele en sportieve activiteiten aan. (Ook de bosklassen blijven voor 85% van de ouders een pluspunt.)
5. Onze klaslokalen: aangenaam, ruim en voorzien van modern didactisch materiaal. (Elke klas beschikt over een digibord.)

Waarover ouders minder tevreden waren:
1. De speelplaats
2. De verkeersveiligheid in de nabije schoolomgeving
3. Aandacht voor anti-pestbeleid

In het algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege Pontstraat 18 door onze ouders en leerlingen van het derde leerjaar positief wordt ervaren. Alle ouders staan nog volledig achter hun beslissing voor de schoolkeuze van hun kind: Meer dan 97% van de ouders zou zeker opnieuw voor onze school kiezen. En tevens voldoet de school aan hun verwachtingen: 95.5% is positief.

Aandachtspunten én hoe volgen we die op ? :
Menige ouders brengen de speelplaats onder de aandacht. Uiteraard is dat terecht. Voor de concrete aanpak verwijzen we naar de opmerkingen bij het tevredenheidsonderzoek van het zesde leerjaar.
Ook de verkeersveiligheid in de nabije schoolomgeving is opnieuw een aandachtspunt. Samen met de ouderraad werd in het begin van het schooljaar 2015-2016 opnieuw aan de sensibilisering van alle weggebruikers gewerkt. Tegelijkertijd zetten we ook het schoolproject KIB (Klassen In Beweging) verder. In schooljaar 2014-2015 heeft de ouderraad met het KIB- project een mooie prijs gewonnen. Het gewonnen. educatieve pakket (Octopus) wordt integraal aangewend om onze extra aandacht voor verkeersveiligheid te optimaliseren.

Op onze pedagogische studiedag mei 2015 hebben we met het leerkrachtenteam en een deskundige begeleidster het Kiva antipestprogramma bestudeerd. De inhoud van die studiedag vormt het frame voor ons schooleigen anti-pestbeleid.

De aandachtspunten die door onze ouders werden aangestipt waren dus zeker niet onterecht. Het schoolteam voelde de noden ook al aan en heeft in het voorbije schooljaar reeds heel concreet rond ‘verkeersveiligheid’ en ‘pesten op school’ gewerkt.

Tevredenheidsonderzoek 6lj (juni 2015)

Zonder twijfel kunnen we stellen dat het onderzoek in een positieve sfeer is verlopen; heel wat ouders en leerlingen beschouwen het feit dat we een bevraging deden op zich als positief.
74.5 procent van de ouders nam deel. De speelplaats is en blijft een aandachtspunt. Ook gezonde voeding was voor enkele ouders een werkpunt.
Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen onmiddellijk gevolg krijgen, toch zal de school proberen om op tal van “suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen” een gunstig antwoord te geven.

Tevredenheid: top 5:

1. Tevreden over wat de kinderen op school geleerd hebben.
2. Aanbod van bewegingsactiviteiten(turnen, zwemmen, middagsport, sportdag, …)
3. De schoolorganisatie (openingsuren, rapporteringen, maar ook de aankondigingen en voorbereidingen van de overhoringen en de proefwerken, …)
4. De ouders blijken zeer tevreden te zijn over de infoavond bij de aanvang van het schooljaar en over de kwaliteit van het individueel oudercontact .
5. De grote tevredenheid over de buitenklasactiviteiten, sneeuwschool, bosklassen, …

Suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen:

1. Speelplaats.
2. Meer aandacht voor gezonde voeding.

En wat kunnen we hieruit besluiten ?

N.a.v. van de opmerkingen i.v.m. de speelplaats werden reeds héél concrete stappen gezet. Vorig jaar werd de vuile en versleten bovenlaag verwijderd. Eind augustus hebben de leerkrachten eigenhandig de speelplaats verfraaid. Natuurlijk blijft de grondige vernieuwing van de speelplaats een topprioriteit. Samen met het schoolbestuur worden momenteel definitieve renovatiemogelijkheden bekeken. Het vernieuwen van de toplaag op de speelplaats moet aan verschillen eisen voldoen: veilig en aangenaam voor de spelende kinderen, goede waterafvoer, brandveilig,…. Hier knelt dikwijls het schoentje dat sommige producten wel voldoen aan sommige eisen maar bijvoorbeeld tegenvallen op vlak van brandveiligheid. Maar de zoektocht neemt toch wel zéér concrete vormen aan …
De vraag naar aandacht voor gezonde voeding vinden we zelf wat opmerkelijk ,omdat onze school heel wat inspanningen doet om een gezond voedingspatroon te promoten én op te leggen: Onze eigen keuken staat in voor gevarieerde en evenwichtige maaltijden, rauwkost zoals salade ,worteltjes, … zijn steeds aanwezig, de broodjes kunnen royaal van groenten worden voorzien, snoep wordt op onze school niet toegelaten, elke woensdag is het fruitdag, in de boterhammenrefter gaan de begeleiders na of de brooddoos op een ‘gezonde’ manier is samengesteld … en geven concrete suggesties.

De waardering voor onze werkwijzeons opvoedingsproject uitte zich in het uitdrukkelijk positief beoordelen van de kennisoverdracht, het welbevinden en de algemene ontwikkeling (grote tevredenheid over de extra’s zoals sport- en culturele activiteiten, de zorgaanpak, de leerexcursies, de sneeuwklassen … ) van de individuele leerling.

Uit de laatste enquête blijkt opnieuw dat we een ‘open school’ zijn: goede communicatie tussen school, leerlingen en ouders. De ouders zijn zeer tevreden over de oudercontacten en bovendien vinden ze ook op andere momenten de weg tot overleg. Ook de leerlingen betrekken we dikwijls bij een overlegmoment.

Algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat door onze ouders en leerlingen heel positief wordt bekeken. Deze bevestiging kunnen we het best illustreren met de twee laatste vragen van ons onderzoek:
– Mocht U nu voor een schoolkeuze staan, zou U opnieuw voor het St.-Jozefscollege kiezen?
– Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?
Op de eerste vraag antwoorden 100 % van onze ouders en leerlingen positief!
Op de tweede vraag antwoorden 100 % van onze ouders en leerlingen positief!

Dit en de vele positieve reacties overtuigden het schoolteam dat onze school er best mag zijn!

Print Friendly, PDF & Email