Tevredenheidsonderzoek

Schooljaar 2016-2017

Op het einde van elk schooljaar laten we onze leerlingen van het derde en het zesde leerjaar, samen met hun ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. De leerlingen en hun ouders mogen de school een rapport bezorgen. Op het einde van juni 2017 kregen ze een vragenlijst en een begeleidende brief mee.

De bedoeling van dit onderzoek is op de eerste plaats een kritisch beeld te krijgen van onze onderwijsinstelling en zo nodig de vastgestelde tekortkomingen in de mate van het mogelijke bij te sturen.

We stellen  vast dat de tevredenheidsonderzoeken ook dit keer in een positieve sfeer zijn verlopen.
We willen al onze ouders en leerlingen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

 

Tevredenheidsonderzoek 3e lj (juni 2017)

94% van de ouders nam deel aan het onderzoek. Dat is vergelijkbaar met vorig schooljaar. We zijn blij dat de ouders zo betrokken zijn met de school van hun kinderen. Het sterkt ons in het idee dat we samen moeten ‘school-maken’. Daarenboven is het voor alle medewerkers van LSP aangenaam om een positief rapport te krijgen

Tevredenheid : top 5 :

  1. Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.
  2. Er is wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen..
  3. Voldoende en duidelijke communicatie (Focus, berichtgeving, website, een degelijk en begrijpbaar schoolreglement, goed georganiseerde oudercontacten, …).
  4. De school biedt heel wat culturele en sportieve activiteiten aan. (Ook de bosklassen blijven voor 90.5% van de ouders een pluspunt.)
  5. Onze klaslokalen: aangenaam, ruim en voorzien van modern didactisch materiaal. (Elke klas beschikt over een digibord.)

Waarover ouders minder tevreden waren:

 1. De speelplaats.
 2. De verkeersveiligheid in de nabije schoolomgeving

In het algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege Pontstraat 18 door onze ouders en leerlingen van het derde leerjaar positief wordt ervaren. Alle ouders staan nog volledig achter hun beslissing voor de schoolkeuze van hun kind: Zelfs 100% van de ouders zou zeker opnieuw voor onze school kiezen. En tevens voldoet de school aan hun verwachtingen: 97.9% is positief.

 Aandachtspunten én hoe volgen we die op ? :
Menige ouders brengen  de speelplaats onder de aandacht. Uiteraard is dat terecht. Voor de concrete aanpak verwijzen we naar de opmerkingen bij het tevredenheidsonderzoek van het zesde leerjaar.

Ook de verkeersveiligheid in de nabije schoolomgeving is opnieuw een aandachtspunt. In juli 2017 hebben we met de Dienst Mobiliteit van de stad Aalst, in bijzijn van de bevoegde schepen, bekeken hoe we onze schoolomgeving verkeersveiliger en kindvriendelijker kunnen maken. De Dienst Mobiliteit werkt nu een voorstel uit en zullen dit in het huidig schooljaar realiseren.

De aandachtspunten die door onze ouders werden aangestipt waren dus zeker niet onterecht. Het schoolteam voelde de noden ook al aan, heeft stappen ondernomen en hoopt dat er in het komende schooljaar reeds realisaties kunnen gebeuren.

Tevredenheidsonderzoek 6lj (juni 2017)

Zonder twijfel kunnen we stellen dat het onderzoek in een positieve sfeer is verlopen; heel wat ouders en leerlingen beschouwen het feit dat we een bevraging deden op zich als positief.
90.1 procent van de ouders nam deel. De speelplaats is en blijft een aandachtspunt. Gezonde voeding was voor enkele ouders een werkpunt. Ook mocht er meer aandacht zijn voor het computergebruik door de leerlingen.
Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen onmiddellijk gevolg krijgen, toch zal de school proberen om op tal van “suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen” een gunstig antwoord te geven.

Tevredenheid: top 5:

 1. Tevreden over wat de kinderen op school geleerd hebben. En dat de kinderen zich gelukkig voelen op school.
 2. Aanbod van bewegingsactiviteiten(turnen, zwemmen, middagsport, sportdag, …).
 3. De schoolorganisatie (openingsuren, rapporteringen, maar ook de aankondigingen en voorbereidingen van de overhoringen en de proefwerken, …).
 4. De ouders blijken zeer tevreden te zijn over de infoavond bij de aanvang van het schooljaar, over de kwaliteit van het individueel oudercontacten de communicatie in het algemeen.
 5. De grote tevredenheid over de buitenklasactiviteiten, sneeuwschool, bosklassen, …

 

Suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen:

 1. Speelplaats.
 2. Meer aandacht voor gezonde voeding.
 3. Computergebruik op school gedurende de voorbije zes jaar.

En wat kunnen we hieruit besluiten ?

Na jaren zoeken en wachten, kunnen we eindelijk goed nieuws brengen over de speelplaats. De plannen voor een volledige renovatie zijn klaar. Het ontwerpbureau heeft  oplossingen gevonden voor de technische moeilijkheden. De Vlaamse overheid heeft reeds groen licht gegeven voor de subsidiëring. Het dossier wordt definitief afgewerkt zodat het in 2018 aanbesteed kan worden. Indien dit vlot verloopt, kunnen de werken in de loop van 2018 aangevat worden.

De vraag naar aandacht voor gezonde voeding vinden we zelf wat opmerkelijk ,omdat onze school heel wat inspanningen doet om een gezond voedingspatroon te promoten én op te leggen: Onze eigen keuken staat in voor gevarieerde en evenwichtige maaltijden, rauwkost zoals salade ,worteltjes, … zijn steeds aanwezig, de broodjes kunnen royaal van groenten worden voorzien, snoep wordt op onze school niet toegelaten, elke woensdag is het fruitdag, in de boterhammenrefter gaan de begeleiders na of  de brooddoos op een ‘gezonde’ manier is samengesteld … en geven concrete suggesties.

We beseffen dat kunnen omgaan met ICT-middelen een basisvaardigheid is. Net als vorig schooljaar is een leerkracht halftijds aangesteld om in alle klassen, samen met de klastitularis, hieraan te werken. Dit noemen we de STEM-lessen, (Science-Technology-Engineering-Mathematics). De leerlingen ervaren zo dat techniek en ICT hand in hand gaan en dat de mogelijkheden oneindig zijn.
Daarenboven krijgen alle leerlingen van het zesde, in groepjes van 12, dactylolessen van een eigen leerkracht in de computerklas.

De waardering voor onze werkwijzeons opvoedingsproject uitte zich in het uitdrukkelijk positief beoordelen van de kennisoverdracht, het welbevinden en de algemene ontwikkeling (grote tevredenheid over de extra’s zoals sport- en culturele activiteiten, de zorgaanpak, de leerexcursies, de sneeuwklassen … ) van de individuele leerling.

Uit de laatste enquête  blijkt opnieuw  dat we een ‘open school’ zijn: goede communicatie tussen school, leerlingen en ouders. De ouders zijn zeer tevreden over de oudercontacten en bovendien vinden ze ook op andere momenten de weg tot overleg. Ook de leerlingen betrekken we dikwijls bij een overlegmoment.

Algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat door onze ouders en leerlingen heel positief wordt bekeken. Deze bevestiging kunnen we het best illustreren met de twee laatste vragen van ons onderzoek:
– Mocht U nu voor een schoolkeuze staan, zou U opnieuw voor het St.-Jozefscollege kiezen?
– Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?
Op de eerste vraag antwoorden 98.4 % van onze ouders en leerlingen positief!
Op de tweede vraag antwoorden 93.8 % van onze ouders en leerlingen positief!

Dit en de vele positieve reacties overtuigden het schoolteam dat onze school er best mag zijn!

 

Print Friendly, PDF & Email